Ceník služeb

Právní služby poskytuje advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Dlouhé v souladu se zákonem o advokacii za úplatu.

Odměna za právní služby je s klientem sjednávána individuálně v souladu se zákonem o advokacii a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Dlouhé zohledňuje při sjednávání odměny specifika daného případu, časovou i odbornou náročnost, a finanční možnosti klienta. Nejčastěji je odměna sjednávána v hodinové sazbě. V určitých případech je ovšem možné sjednat odměnu za právní služby jako paušální nebo podílem na hodnotě věci.

Není-li s klientem sjednána jiná odměna za právní služby, náleží advokátovi odměna stanovená advokátním tarifem, tj. sazbou tzv. mimosmluvní odměny za úkon právní služby v závislosti na povaze právní věci a počtu úkonů, které advokát ve věci učinil.

Advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Dlouhé je plátcem DPH.

Klient (spotřebitel) má právo v případě sporu ze smlouvy o poskytování právních služebna jeho mimosoudní řešení na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Subjektem mimosoudního řešení těchto sporů je Česká advokátní komora, která tím byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.