Informační povinnost

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

I.

Zpracovávané osobní údaje

  1.1

 • JUDr. Kateřina Dlouhá, advokátka, IČO: 013 41 812, se sídlem Štefánikova 75/48, Praha 5, PSČ: 150 00, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 14710 (dále jen „Správce“) je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) správcem osobních údajů svých klientů v rozsahu:
  • a.

  • jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, DIČ, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště/sídlo, telefonní číslo a kontaktní email (dále jen „Základní osobní údaje“), a dále
  • b.

  • dalších osobních údajů sdělených klientem, tedy zejména těch osobních údajů, které jsou nutné pro poskytnuté právní pomoci v konkrétním případě,
 • a to základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem splnění smluvní povinnosti – řádného poskytnutí právních služeb, a dále v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR pro plnění právních povinností, které se na Správce vztahují, vyplývajících zejména ze zákona o advokacii a souvisejících právních předpisů, právních předpisů upravujících povinné platby a účetnictví, jakož i dalších předpisů, jimiž je povinen se advokát při poskytování právních služeb řídit.

  1.2

 • Předmětem zpracování mohou být i tzv. citlivé údaje, a to v případě, že je jejich zpracování nezbytně nutné v daném případě pro splnění smluvní povinnosti – řádného poskytnutí právních služeb, a to základě čl. 6 odst. 1 písm. b).

  1.3

 • Osobní údaje uvedené v bodě 1 písm. a. tohoto článku – Základní osobní údaje, jsou dále v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zpracovávány za účelem případného sporu s klientem, vč. vymáhání nároku z porušení smlouvy. Proti tomuto zpracování je klient oprávněn vznést námitku dle čl. 21 GDPR.

II.

Doba a forma zpracování osobních údajů

  2.1

 • Osobní údaje klienta budou zpracovávány po dobu 5 let od ukončení poskytování právních služeb (dále jen „Doba“).

  2.2

 • Omezeními podle předchozího odstavce není dotčeno právo Správce zpracovávat osobní údaje klienta v nezbytném rozsahu i po této době, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro zachování řádné evidence. Ukládá-li však právní předpis Správci povinnost vést evidenci po delší dobu, než uvedenou v předchozím odstavci, anebo lze-li na základě právního předpisu uložit Správci povinnost sdělit třetí osobě takový údaj i po uplynutí shora uvedené doby, je Správce oprávněna zpracovávat osobní údaje klienta v nezbytném rozsahu i po dobu stanovenou takovým právním předpisem.

  2.3

 • Dobou v odstavci 2.1. tohoto článku není Správce taktéž vázán, jeli-li veden spor s klientem. Poté je oprávněn zpracovávat osobní údaje klienta v potřebném rozsahu až do pravomocného skončení sporu.

  2.4

 • Zpracování probíhá v elektronické podobě automatizovaným systémem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

III.

Práva a povinnosti klientů jako subjektů údajů

  3.1

 • Klient má právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům a Správce je povinen mu tuto informaci poskytnout.

  3.2

 • Klient má právo požadovat opravu a doplnění neúplných osobních údajů, výmaz svých osobních údajů, omezení zpracování, a dále uplatňovat právo na přenositelnost údajů.

  3.3

 • Klient má právo podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

IV.

Poskytování osobních údajů 3. subjektům

  4.1

 • Příjemcem osobních údajů klienta jsou typicky orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány), dále spolupracující advokáti v případě substitučního zastoupení Správce a další příjemci dle potřeb daného případu a pokynů klienta.

  4.2

 • Správce poskytuje identifikační osobní údaje klientů dalším osobám v případě, kdy je k tomuto povinen či oprávněn na základě zákona.

  4.1

 • K osobním údajům klienta má taktéž přístup poskytovatel údržby informačního systému a další poskytovatelé služeb nezbytných pro poskytování právních služeb (např. provozovatel úložiště e-mailových schránek nebo právních systémů). Konkrétní osoby či společnosti, které Správci poskytují tyto služby lze zjistit na dotaz u Správce.

V.

Ochrana osobních údajů

  5.1

 • Správce zpracovává poskytnuté osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy, usiluje o maximální ochranu získaných osobních údajů, s cílem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu nebo zveřejnění osobních údajů, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje, a zavedl přiměřené postupy, které mají zabezpečit a zajistit informace, které shromažďují elektronicky stejně jako těch, které jsou shromažďovány v listinné podobě.

Máte právo žádat o sdělení podrobností o osobních údajích, které o vás Správce uchovává a zpracovává. Pokud se domníváte, že takto zpracovávané osobní údaje jsou nesprávné nebo neúplné, či máte ke zpracování jakékoli dotazy nebo připomínky kontaktujte prosím neprodleně Správce, a to prostřednictvím emailu: katerina.dlouha@akkd.cz, nebo prostřednictvím dopisu adresovanému Správci: Štefánikova 75/48, Praha 5, PSČ: 150 00.