Informace pro věřitele k uplatnění nároků v insolvenčním řízení dlužníka
J.O. Investment s.r.o.

Vážení věřitelé,
pokud máte zájem o poskytnutí právní moci mým prostřednictvím spočívající v přihlášení Vaší pohledávky za dlužníkem J.O. Investment s.r.o. do insolvenčního řízení dlužníka a zastupování v tomto insolvenčním řízení, přečtěte si nejprve pečlivě všechny přiložené dokumenty a následně postupujte tímto způsobem:

1. Vyplňte a podepište Smlouva o poskytování právních služeb a plnou moc.

2. Vyplňte a podepište formulář o Vašich investičních smlouvách
– pro každou investiční smlouvu zvlášť!


3. Obstarejte maximum z níže uvedených dokladů k Vaší pohledávce – investiční smlouvě.

4. Vše výše uvedené (smlouvu, plnou moc, formulář, doklady k pohledávce) odešlete e-mailem na adresu pohledavky@akkd.cz, ideálně ve formátu PDF a v jedné e mailové zprávě, pokud bude vzhledem k velikosti příloh možné. Zároveň doručte vytištěné na adresu JUDr. Kateřina Dlouhá, advokátka, Štefánikova 75/48, 150 00 Praha 5 2x originál podepsané smlouvy o poskytování právních služeb a 1x originál podepsané plné moci.

5. Proveďte úhradu odměny 5.000,- Kč za právní služby dle smlouvy o poskytování právních služeb na účet advokátní kanceláře č. 1039358194/2700. Jako variabilní symbol uveďte datum narození věřitele (např. VS 01011980 pro nar. 1.1.1980) a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení věřitele.

Nevyžadujeme úřední ověření Vašich podpisů na žádném z níže uvedených dokumentů!!!

Po doručení výše uvedených dokumentů a zaplacení odměny Vám bude zaslán zpět e-mailem sken podepsané smlouva o poskytnutí právních služeb a potvrzení o přijetí dokumentů. O přihlášení pohledávky budete informováni na e-mailovou adresu. Co nejdříve přihlášku zkontrolujte a e-mailem nám potvrďte, zda je přihláška (zejména částka) dle Vás v pořádku, nebo sdělte Vaše výhrady.

SEZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADŮ

Pro účely řádného přihlášení Vaší pohledávky nám zašlete co nejvíce z níže uvedených dokumentů, které dohledáte, k Vašim jednotlivým investičním smlouvám (nejpodstatnější dokumenty zvýrazněny):
1. Investiční smlouva
2. Výpis z účtu prokazující převod peněz (vkladů) na účet JOI č. 7348586155/5500

- pokud za Vás vklad nebo jeho část zaslala jiná osoba, pošlete výpis k platbě z účtu této osoby
3. Zaevidování investiční smlouvy
4. Poslední doklady ke stavu investice dle investiční smlouvy
- např.: přehledy majetku a výkonnosti, či různé přehledy či potvrzení o výši investice z portálu JOI
- relevantní jsou zejména dokumenty z 12/2019 a pozdější
5. Všechny žádosti o výběr a výpovědi investiční smlouvy
- k výpovědím připojte i doklad o jejich odeslání dlužníkovi, pokud máte k dispozici
6. Potvrzení přijetí žádosti o výběr
7. Dohody o uznání dluhu
- pokud jste dohodu předloženou dlužníkem nepodepsali a dlužníkovi neodeslali či nenahráli na portál JOI, tuto informaci nám sdělte!
8. Další doklady nebo korespondence s dlužníkem, které dle Vašeho názoru mají vliv na Váš nárok
Investiční smlouvy, žádosti o výběr, výpovědi a dohody o uznání zasílejte podepsané, alespoň Vámi.

V Praze, dne 15.12.2022
JUDr. Kateřina Dlouhá, advokátkaDokumenty ke stažení

Formulář pro věřitele
Plná moc
Smlouva o poskytování právních služeb


Odpověď na nejčastejší dotazy


Vážení věřitelé,
jak již víte, dne 16.11.2022 byl prohlášen úpadek společnosti J.O. Investment s.r.o. (dále jen „JO“) a probíhá insolvenční řízení v rámci kterého by mělo dojít k alespoň částečnému uspokojení Vašich pohledávek za dlužníkem. Do 16.01.2023 máte, jako věřitelé JO možnost uplatnit své pohledávky (dluhy JO) v insolvenčním řízení, pokud máte zájem o jejich úhradu. Pokud se do 16.01.2023 nepřihlásíte do insolvenčního řízení, nebude možné Vaši pohledávku v toto řízení uspokojit!

Dovolím si tímto odpovědět na NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY, které se v rámci insolvenčního řízení vyskytují ze strany věřitelů JO:

MÁM SE DO INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ PŘIHLÁSIT? PŘIHLÁSIL JSME SVOJI POHLEDÁVKU V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, PROČ JI MÁM NYNÍ PŘIHLAŠOVAT DO INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ?
Insolvenční a trestní řízení jsou dvě, na sobě nezávislá řízení. Trestní řízení je vedeno proti fyzickým osobám, zatímco insolvenční řízení je vedeno na společnost JO. V trestním řízení došlo k zajištění majetku společnosti JO, který s velkou pravděpodobností, vzhledem k průběhu podobných případů, bude vydán k uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení. Majetek zajištěný v rámci trestního řízení by dle dostupných informací měl hodnotou dosahovat výši cca 50 % pohledávek věřitelů. Přihlášení Vaší pohledávky do insolvenčního řízení je v zásadě jedinou možností, jak získat své finanční prostředky alespoň částečně zpět a přihláška musí být podána soudu ve lhůtě do 16.01.2023! Pozdější přihlášky budou soudem odmítnuty a nebude možno je v insolvenčním řízení uspokojit!

JAK RYCHLE JE TŘEBA DORUČIT DOKLADY K PŘÍPRAVĚ PŘIHLÁŠKY?
Doklady je s ohledem na blížící se konec lhůty k přihlášení nutné doručit co nejdříve, nejlépe obratem spolu s naskenovanou plnou mocí a Smlouvou o poskytování právních služeb. S ohledem na množství věřitelů, kteří se na nás obracejí, jsme schopni garantovat přípravu přihlášek pouze na základě dokumentů, které nám budou doručeny nejpozději do 10.01.2023, v případě naplnění kapacity však nebudeme další klienty přijímat ani před tímto datem, je tedy vhodné obrátit se na nás co nejdříve.

JAK SE VYČÍSLUJE VÝŠE POHLEDÁVKY PŘIHLAŠOVANÉ DO INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ?
Vyčíslení pohledávky je podstatnou náležitostí přihlášky. Toto vyčíslení musí přímo vycházet z podkladů, které tvoří přílohy přihlášky. Je samozřejmě na úvaze každého věřitele, zda uplatní pohledávku ve výši prokazatelně poskytnutého vkladu či zda vyčíslí rovněž předpokládaný výnos. Zároveň je však třeba upozornit na skutečnost, že ve smyslu uzavřené investiční smlouvy nebyl výnos garantován, naopak klient souhlasil i s možným rizikem ztráty. Je tedy doporučeníhodné přihlašovat do insolvenčního řízení pouze skutečný dluh, tedy investici, jež byla prokazatelně učiněna. Pakliže věřitel přihlásí svou pohledávku včetně očekáváného (nikoliv) garantovaného výnosu, nelze vyloučit, že insolvenční správce bude přistupovat k popření pohledávky a věřitelé budou vyzváni k podání tzv. incidenční žaloby.

Z opatrnosti bude přihlašovaná pohledávka rozdělena na dvě dílčí pohledávky, kdy první dílčí pohledávka bude představovat vklad a druhá dílčí pohledávka bude představovat očekáváné zhodnocení, a to právě pro případ dílčího popření pohledávky, co do zhodnocení.

Podpisem smlouvy o poskytování právních služeb mě zmocňujete k dispozici s přihláškou, tedy i k částečnému zpětvzetí přihlášky v popřeném rozsahu. Pouze zpětvzetím popřené části pohledávky je možné předejít tomu, že by se k přihlášené pohledávce nepřihlíželo ve zbývajícím (nepopřeném) rozsahu, tj. v rozsahu, ve kterém byla zjištěna. V takovém případě nehrozí ani pokuta. Uplatnění pokuty je v daném případě téměř nereálné, neboť s popřenými pohledávkami nebudete hlasovat ani vykonávat věřitelská práva, tedy není splněna základní zákonná podmínka pro uplatnění pokuty. Je předjednáno s insolvenčním správcem, že řádně doložené vklady popírat nebude. Je tedy třeba dodat veškeré potřebné doklady, aby vklad byl řádně osvědčen a nic nebránilo jeho přezkoumání insolvenčním správcem.

CO SE BUDE DÍT POTÉ, CO BUDE PŘIHLÁŠKA PODÁNA K SOUDU?
Jakmile uplyne lhůta pro podání přihlášek do insolvenčního řízení, zahájí insolvenční správce přezkum pohledávek a následně nařídí přezkumné jednání, kde budou položkově projednány veškeré přihlášené pohledávky. Výsledkem přezkumného jednání může být uznání přihlášky nebo její částečné či úplné popření insolvenčním správcem nebo dlužníkem. Pakliže dojde k popření přihlášené pohledávky, je možné podat tzv. incidenční žalobu, pokud věřitel s výsledkem přezkumu nesouhlasí. V případě, že bude pohledávka popřena jen částečně, například v rozsahu zhodnocení, je namístě přistoupit k jejímu částečnému zpětvzetí. Za tímto účelem mi podpisem smlouvy o poskytování právních služeb udělujete výslovný souhlas a zmocnění k dispozici s přihláškou pohledávky, čímž mě zmocňujete k úplnému či částečnému zpětvzetí Vaší pohledávky. Jsem však (bez ohledu na souhlas a zmocnění ve smlouvě) oprávněna vyžádat si Váš pokyn k dalšímu postupu.

MUSÍM BÝT SÁM/SAMA NĚJAK AKTIVNÍ?
S ohledem na udělenou plnou moc není třeba, abyste v insolvenčním řízení vyvíjel/a jakoukoliv aktivitu. Bude Vám poskytnuto právní zastoupení v rozsahu služeb vymezených v uzavřené smlouvě o poskytování právních služeb. O důležitých událostech v insolvenčním řízení budete informován/a emailem. Ve výjimečných případech budete vyzváni ke sdělení Vašeho stanoviska k dalšímu postupu (např. při úplném nebo částečném popření pohledávky insolvenčním správcem).

CO VŠECHNO JE ZAHRNUTO V ODMĚNĚ ADVOKÁTA A JEDNÁ SE O KONEČNOU ČÁSTKU?
V odměně 5.000,- Kč jsou zahrnuty komplexní právní služby související s přípravou a podáním přihlášky věřitele do insolvenčního řízení, včetně účasti na přezkumném jednání, 1. schůzi věřitelů, související nezbytné komunikace s insolvenčním správcem. V ceně je započteno i DPH v zákonné výši. V této odměně však není zahrnuta odměna za zastupování v případném incidenčním řízení.

JAKÝM ZPŮSOBEM BUDU INFORMOVÁN/A O AKTUÁLNÍM STAVU INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ A STAVU MÉ PŘIHLÁŠKY?
Naše kancelář úzce spolupracuje jak s některými zástupci poškozených v trestním řízení, tak i s pověřeným insolvenčním správcem, proto disponujeme přesnými a aktuálními informacemi. Tyto Vám budeme sdělovat prostřednictvím e-mailových zpráv, které budou zasílány vždy poté, co v řízení dojde k jakékoliv významné změně nebo nové události.

KDY MOHU OČEKÁVAT VYMOŽENÉ PLNĚNÍ?
Tuto otázku není zatím možné zcela přesně zodpovědět, dle předběžných odhadů by první dílčí rozvrh výtěžku mohl proběhnou ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023. Jedná se však pouze o odhad a není možné na tuto informaci stoprocentně spoléhat.

JAKÝ JE AKTUÁLNÍ STAV TRESTNÍHO ŘÍZENÍ?
Veškeré otázky týkající se probíhajícího trestního řízení mohou poškození řešit a svá práva v trestním řízení uplatňovat pouze prostřednictvím šesti společných zmocněnců, určenými rozhodnutím soudce Obvodního soudu pro Prahu 4, a to konkrétně:

JUDr. Boris Vaca, advokát se sídlem Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, zapsaný v ČAK pod evidenčním číslem 08096
MUDr. Mgr. Ivan Langer, advokát se sídlem Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 1, zapsaný v ČAK pod evidenčním číslem 14311,
Mgr. Miroslav Burget, advokát se sídlem Aloise Krále 2640/10, 796 01 Prostějov, zapsaný v ČAK pod evidenčním číslem 08666,
Mgr. David Kůta, advokát se sídlem Moskevská 66, Karlovy Vary, zapsaný v ČAK pod evidenčním číslem 11565,
Mgr. Petr Pernica, advokát se sídlem Kobližná 71/2, Brno, zapsaný v ČAK pod evidenčním číslem 16415,
JUDr. Alena Samková, advokát se sídlem Pražská 182, Hodkovice nad Mohelkou, zapsaný v ČAK pod evidenčním číslem 05452.